Przy zamówieniu powyżej 200 zł koszt wysyłki GRATIS

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Postanowienia Ogólne

Sklep internetowy dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://sklepbrowardefacto.pl/ i jest prowadzony przez Event Truck Sylwia Domańska, ul. Sobieskiego 24c/61, 87-100 Toruń, NIP: 8471513045, w dalszym części niniejszego Regulaminu będzie nazywany “sklepem”.

Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Kupujących, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę, w szczególności zasady zawierania za jej pośrednictwem umów sprzedaży produktów, realizacji tych umów, a także prowadzenia postępowania reklamacyjnego.
Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
Korzystanie ze sklepu internetowego przez Kupującego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Kupującego następujących minimalnych wymagań technicznych: 1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub 2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies, 3. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.
Sprzedawca posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo w ramach działalności polegającej na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę. Zezwolenie numer IV-2788/A-2788/21 wydane na okres 17.11.2021 – 16.11.2023.

II. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
Administrator Danych Osobowych/Sprzedawca – Event Truck Sylwia Domańska, ul. Jana III Sobieskiego 24c/61, 87-100 Toruń, NIP: 8471513045 , działalność wpisana do CEIDG, prowadząc działalność gospodarczą, dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
Czas realizacji zamówienia – ilość dni roboczych potrzebnych Sprzedawcy na skompletowanie zamówienia dokonanego przez Klienta w sklepie internetowym oraz jego dostarczenie za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem wszystkich dni, które zostały wskazane w odrębnych przepisach prawa za dni wolne od pracy.
Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok zycia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowości prawnej, która korzysta ze sklepu internetowego, a wszczególności dokonuje zakupówna w sklepie internetowym zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
Konsument – klient będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej ze Sprzedawcą, niezwiązanej bezpośrednio z jego (Konsumenta) działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto – bezpłatna usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę dla Kupującego przez czas nieokreślony, polegająca na prowadzeniu dla Kupującego konta w sklepie internetowym. Konto jest oznaczane indywidulanym loginem i hasłem przez Kupującego i stanowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego w tym informacje o złożonych zamówieniach. Kupujący może rozwiązać umowę usługi prowadzenia konta w sklepie internetowym bez podania przyczyny za 14 dniowym okresem wypowiedzenia w drodze oświadczenia w formie pisemnej wysłanego na adres Sprzedawcy wskazany na wstępie Regulaminu lub w drodze elektronicznej na adres e-mail: sklep@browardefacto.pl. Kupujący może odstąpić od umowy prowadzenia Konta na zasadach określonych w § 4 Regulaminu.
Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
Newsletter – usługa świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na przesyłaniu drogą elektroniczną informacji, w tym informacji handlowych, a dotyczących w szczególności Sprzedawcy i jego produktów, nowości, promocji i ofert handlowych.
Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
Sklep internetowy– zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: browardefacto.pl
Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Kupującego produktów ze Sklepu.
Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego usługi lub usług.
Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.
Zamówienie – oświadczenie woli wyrażone przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego, będące równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia (znajdujących się w ofercie dostępnej w sklepie internetowym w chwili składania zamówienia), określające ich ilość, rodzaj, dane osobowe Klienta, formę zapłaty oraz miejsce i sposób dostarczenia produktów, a w przypadku produktów będących napojami alkoholowymi także czas i miejsce organizowanej imprezy zamkniętej.

III Zasady korzystania ze sklepu

Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
A) udostępnianie możliwości założenia przez klienta konta w sklepie internetowym umożliwiającego zakup produktów oraz korzystanie z innych usług oferowanych w sklepie internetowym;
B) umożliwienie klientowi indywidualnemu dokonywanie zakupów produktów w sklepie internetowym bez rejestracji indywidualnego konta.
2. Rejestracja konta w sklepie internetowym jest nieodpłatna i dobrowolna.
3. Umowa o świadczenie założenia oraz prowadzenia indywidualnego konta w sklepie internetowym zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem https://sklepbrowardefacto.pl/, zaakceptowaniu Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych oraz potwierdzenia woli założenia indywidualnego konta w sklepie internetowym poprzez wciśnięcie ikony „Załóż konto”.
4. Przed dokonaniem rejestracji indywidualnego konta w sklepie internetowym, Klient powinien zapoznać się dokładnie z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności.
5. Po zarejestrowaniu indywidualnego konta w sklepie internetowym, Klient może zalogować się do sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej oraz hasło, jeżeli Klient nie pamięta hasła może skorzystać z funkcji przypomnienia hasła, podając adres poczty elektronicznej, który podał podczas rejestracji konta.
6. Klient zobowiązuje się do:
a) korzystania ze sklepu internetowego w sposób, który nie narusza praw osób trzecich, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego;
b) korzystania ze sklepu internetowego w sposób, który nie narusza przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu;
c) korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sposób, który nie zakłóca jego funkcjonowania.
d) dochowania należytej staranności w definiowaniu loginu oraz hasła w sklepie internetowym oraz zachowania jego poufności.
7. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi prowadzenia indywidualnego konta w sklepie internetowym z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia zasad o których mowa w ustępie 6 powyżej.
8. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi prowadzenia indywidualnego konta w sklepie internetowym przesyłane jest Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany w sklepie Internetowym.
9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia danych do logowania w sklepie internetowym osobom trzecim.

IV Składanie zamówienia

Przed złożeniem zamówienia na produkt dostępny w sklepie internetowym, Klient jest zobowiązany uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Klient, potwierdzając złożenie zamówienia w sklepie internetowym, składa jednocześnie oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował zawarte w nim postanowienia oraz, że zezwala na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwiania Klientom składania zamówień na produkty dostępne w sklepie Internetowym za pośrednictwem sklepu internetowego ma charakter jednorazowy i jest nieodpłatne. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia.
Zamówienia na produkty dostępne w sklepie można składać całą dobę przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresu przerw technicznych. Zamówienia, które zostaną złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym licząc od dnia, w którym zamówienie zostało złożone.
Kupujący składa zamówienie, wskazując na towar, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „do koszyka”.
Szczegółowy opis towarów i ich cen jednostkowych znajduje się na stronie sklepu internetowego.
Ceną wiążącą dla kupującego i Sprzedawcy jest cena widoczna na stronie internetowej w momencie złożenia przez kupującego zamówienia na dany towar. Ceny towarów podane w sklepie internetowym są ważne tylko w ofercie internetowej tego sklepu przez okres dostępności towarów. Podane ceny są cenami zawierającymi podatek VAT (ceny brutto). Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych i udzielenia rabatów.
Warunkiem koniecznym do zrealizowania zamówienia jest poprawne wypełnienie przez kupującego formularza zamówienia znajdującego się na stronie sklepu internetowego. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przekazanych przez Klienta danych , Sprzedawca może wstrzymać realizację zamówienia o czym niezwłocznie poinformuje klienta.
W zamówieniu (w koszyku), kupujący wskazuje:
A) zamawiany towar,
B) imię i nazwisko lub firmę kupującego, adres na jaki ma być dostarczony towar, adres e-mail na który zostanie wysłane przez sklep internetowy potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji oraz numer telefonu, ewentualne dane do faktury VAT,
C) sposób dostawy,
D) sposób i termin zapłaty za zamówienie.
Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia na towar po innych cenach jednostkowych niż cena widoczna na stronie internetowej w momencie złożenia przez kupującego zamówienia na dany towar, w przypadku posiadania kuponu rabatowego.
W chwili składania zamówienia kupujący zostaje poinformowany o kosztach dostawy towaru. Koszt dostawy towaru jest podany w kwocie zawierającej podatek VAT i jest uzależniony od wartości zamówienia i wybranej formy płatności oraz rodzaju i wagi towaru. Koszt dostawy towaru jest ponoszony przez kupującego przy wartości zamówienia do 200 zł brutto, powyżej zamówień w wysokości 200 zł brutto koszty dostawy ponosi sprzedawca.
Koszt dostawy produktów oraz całkowity czas realizacji zamówienia są zależne od wybranej przez Klienta formy dostawy produktu.
Kupujący składa zamówienie używając przycisku „Kupuję i płacę”.
Potwierdzenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego towaru przez osobę pełnoletnią.
W formularzu zamówienia należy wskazać imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Klienta, dane adresowe miejsca dostawy zamówienia. W przypadku zamówienia napojów alkoholowych na imprezę zamkniętą należy wskazać dodatkowo czas i miejsce przedmiotowej imprezy zamkniętej. Standardowo za miejsce organizacji imprezy przyjmuje się miejsce dostawy zamówienia, a czas jako dzień po planowanej dostawie produktów.
Dostawa towaru realizowana jest na adres podany przez kupującego przy składaniu zamówienia.
Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony towar, w tym za koszty dostawy, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Kupujący ma możliwość skorzystać z następujących form płatności:
przelewem bankowym – kupujący wpłaca na numer konta bankowego wskazany przez sklep internetowy kwotę będącą sumą kosztów dostawy danego towaru i ceny towaru
płatność gotówką przy odbiorze:
za pobraniem – w przypadku przesyłania towaru za pośrednictwem przewoźnika (kuriera) kupujący przy odbieraniu przesyłki płaci gotówką kwotę będącą sumą kosztów dostawy danego towaru oraz ceny towaru,
w przypadku osobistego odbioru towaru przez kupującego w siedzibie Sprzedawcy, kupujący płaci gotówką cenę towaru.

V Realizacja zamówienia

Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzane jest przez Sprzedawcę pocztą elektroniczną do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez kupującego na adres e-mail kupującego podany podczas składania zamówienia.
W sytuacji gdy zrealizowanie dostawy zamówienia jest niemożliwe z powodu braku dostępności towaru, sprzedawca informuje o tym fakcie niezwłocznie kupującego. Kupujący może zgłosić według swego wyboru zmianę terminu dostawy, zmianę bądź anulowania zamówienia.
Towar można odebrać osobiście – jeśli taka opcja została wybrana przy składaniu zamówienia – pod adresem: Zgoda 14B, 87-700 Aleksandrów Kujawski
Zamówiony towar jest dostarczany kupującemu za pośrednictwem przewoźnika (kurier) na adres wskazany przez kupującego podczas składania zamówienia. Przesyłka jest ubezpieczona i odpowiednio oznaczona.
Dostawa towaru następuje tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Towar jest wysyłany w zależności od dostępności w ciągu 48 godzin od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w dni robocze lecz nie później niż do 7 dni roboczych. W przypadku zamówienia z odbiorem osobistym, towar będzie gotowy do odbioru w Siedzibie sprzedającego w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W przypadku wybrania przez kupującego sposobu płatności w formie przelewu bankowego, realizacja dostawy towaru rozpocznie się w następny dzień roboczy po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
Do każdego przesłanego produktu załączany jest dowód zakupu.
W przypadku gdy uszkodzone jest opakowanie przesyłki, plomby i/lub taśmy zabezpieczające, Sprzedawca zaleca w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się z Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
Kupujący jest zobowiązany do:
a) zbadania towaru w obecności kuriera czy nie doszło do uszkodzenia towaru w trakcie przewozu oraz czy towar nie zawiera braków ilościowych, na okoliczność czego powinien zostać sporządzony w obecności kuriera protokół, zawierający wyszczególnienie uszkodzeń lub braków oraz datę i godzinę, pod rygorem uznania, że towar został doręczony bez uszkodzeń powstałych w trakcie przewozu lub bez braków ilościowych.
b) zbadania towaru w terminie 3 dni od dnia odbioru co do występowania wad jawnych pod rygorem utraty prawa do późniejszego zgłoszenia reklamacji,
c) powiadomienia Sprzedawcy o wadach jawnych lub ukrytych w terminie siedmiu dni od dnia ich wykrycia po rygorem utraty prawa do późniejszego zgłoszenia reklamacji.
W przypadku kupującego nie będącego konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy za wyrządzoną szkodę w związku z realizacją złożonego zamówienia i zawartej umowy jest ograniczona do rzeczywistej wartości szkody z wyłączeniem utraconych korzyści.

VI Odstąpienie od umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument ma prawo odstąpienia od umowy, którą zawarł na odległość w terminie 14 dni, bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art.34 ust.2 i art.35 przedmiotowej ustawy.
Konsument może odstąpić od umowy: prowadzenia konta w sklepie internetowym oraz newslettera, w terminie 14 dni od dnia zawarcia każdej z umów.
Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może nastąpić poprzez wysłanie oświadczenia w formie pisemnej na adres: Event Truck Sylwia Domańska, ul. Jana III Sobieckiego 24c/61, 87-100 Toruń jak również drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@browardefacto.pl
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznego przesłania konsumentowi potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca zwróci płatności przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
W przypadku odstąpienia od umowy konsument odsyła zakupione przedmioty na swój koszt.
Konsument nie ponosi żadnych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy usługi prowadzenia konta w sklepie internetowym czy umowy usługi newslettera.

VII Reklamacje

Sprzedawca oświadcza, że produkty znajdujące się w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, oryginalne i spełniają warunki określone w specyfikacji każdego produktu.
Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad. Sprzedawca odpowiada za wady towaru zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
Reklamacje można złożyć w formie pisemnej na adres Event Truck Sylwia Domańska, ul. Jana III Sobieskiego 24c/61, 87-100 Toruń; w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@browardefacto.pl
Kupujący jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres pocztowy: Browar De Facto, Zgoda 14 B, 87-700 Aleksandrów Kujawski.
Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało w szczególności: imię i nazwisko klienta, adres do korespondencji na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, adres poczty elektronicznej jeżeli klient życzy sobie otrzymać odpowiedź pocztą elektroniczną, numer zamówienia, datę nabycia produktu, rodzaj reklamowanego produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta oraz wskazanie preferowanego przez Klienta sposobu udzielenia odpowiedzi na reklamację.
Sprzedawca udostępni Klientowi wzór Formularza reklamacji dostępny na stronie internetowej sklepu w zakładce: Zwroty i reklamacje.
Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Kupującego, oznacza to, że żądanie to Sprzedawca uznało za uzasadnione.
W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.
Szczegółowy tryb postępowania w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta dostępny jest na stronie internetowej sklepu w zakładce Zwroty i reklamacje.

VIII Anulowanie zamówienia

Sklep internetowy może anulować zamówienie kupującego jeżeli:
a) kupujący jako formę płatności wybrał przelew, a kwota należności za zamówienie nie zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedawcy do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez kupującego potwierdzenia zamówienia,
b) kupujący wybrał odbiór osobisty towaru w siedzibie Sprzedawcy i nie dokonał odbioru w terminie do 7 dni kalendarzowych od ustalonej daty odbioru,
Kupujący może anulować zamówienie w przypadku nieotrzymania zamówionego towaru po upływie 21 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zlecenia do realizacji, a w innym przypadku, gdy Sprzedawca wyrazi na to zgodę.
3. W przypadkach określonych powyżej, jeżeli kwota należności została już zapłacona, Sprzedawca zwraca ją kupującemu bez odsetek w terminie do 14 dni od daty anulowania zamówienia.

IX Wymiana produktów
1. Każdy klient ma prawo do wymiany każdego zakupionego w sklepie internetowym produktu bez podania przyczyny na dowolny inny produkt dostępny w sklepie internetowym w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania.
2. Wymianie nie podlegają produkty, które zostały otwarte po dostarczeniu.
3. Oświadczenie o woli wymiany produktu należy składać do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres pocztowy Sprzedawcy.
4. Aby wymiana została zaakceptowana przez Sprzedawcę, wymieniany produkt musi być odesłany do sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o woli skorzystania z prawa do wymiany produktów.
5. Szczegółowy tryb postępowania w przypadku chęci wymiany produktów, znajduje się w zakładce Zwroty i reklamacje.

X Newsletter sklepu internetowego

Kupujący ma możliwość zaprenumerowania newslettera sklepu internetowego, w którym zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty sklepu internetowego, promocji, wydarzeń i konkursów.
Newsletter jest wysyłany pocztą elektroniczną tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania. Newsletter jest bezpłatną usługą elektroniczną świadczoną przez Sprzedawcę dla Kupującego za pomocą poczty elektronicznej przez sklep internetowy.
Umowa o świadczenie usługi elektronicznej newsletter jest zawierana na czas nieokreślony.
Kupujący może w każdym czasie zrezygnować z prenumeraty Newslettera poprzez jej rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w drodze złożenia oświadczenia w formie pisemnej na adres Sprzedawcy wskazany na wstępie Regulaminu lub w drodze elektronicznej na adres e-mail: sklep@browardefacto.pl

XI Przerwy Techniczne

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu, spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu internetowego spowodowanej siłą wyższą.

XII Dane osobowe

Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zamówieniami jest Event Truck Sylwia Domańska, ul. Sobieskiego 24c/61, 87-100 Toruń. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji zamówień. Dane są przekazywane dobrowolnie.
Elementem koniecznym dla przeprowadzenia rejestracji lub dla złożenia zamówienia na produkty jest podanie przez klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie zgody przez klienta na przetwarzanie jego danych osobowych podczas rejestracji lub składania zamówienia. Podanie danych osobowych, które zostały oznaczone jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji lub realizacji zamówienia produktu. Podanie danych osobowych, które nie zostały oznaczone jako obligatoryjne jest całkowicie dobrowolne.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie przez klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji lub składania zamówienia.
Kupujący mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia, jak również do uzyskania pełnej informacji odnośnie zakresu przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się ze Sprzedawcą elektronicznie lub bezpośrednio.
Sprzedawca jako administrator danych osobowych może powierzyć innemu podmiotowi w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
W przypadku dostarczania towaru przez przewoźnika, dane osobowe kupującego są przekazane przewoźnikowi (kurierowi) w zakresie niezbędnym do dostarczania towaru. Gdy zapłata za zamówiony produkt jest dokonana przez Klienta z góry, jego dane są przekazane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji. Ilość oraz rodzaj przekazanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.
Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych i polityki prywatności dostępne są na stronie internetowej sklepu w zakładce Polityka Prywatności.

XIII Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin jest dokumentem ogólnodostępnym, zamieszczonym na stronie internetowej sklepu internetowego w zakładce Regulamin
Umowy zawierane w sklepie internetowym zawierane są w języku polskim.
Informacje i cenniki zamieszczone w sklepie internetowym, odnoszące się do produktów prezentowanych w sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2014, poz.121 z późn. Zm.).
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu w odniesieniu do Sklepu, w którym dochodzi do zawierania Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług.
Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku zawierania Umów, o których mowa w punkcie poprzedzającym, po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Kupujący zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.
Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy.
Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Koszyk

0

No products in the cart.