Przy zamówieniu powyżej 200 zł koszt wysyłki GRATIS

Polityka Prywatności

 1. Właścicielem sklepu internetowego a jednocześnie administratorem danych osobowych jest Event Truck Sylwia Domańska, ul. Sobieskiego 24c/61, 87-100 Toruń. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji zamówień. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 2. Dane osobowe zbierane przez Event Truck Sylwia Domańska za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 3.  Event Truck Sylwia Domańska dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.
 4. We wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Administratorem:

Pod adresem mailowym: sklep@browardefacto.pl

Listownie pod adresem: Event Truck Sylwia Domańska, ul. Jana III Sobieskiego 24c/61, 87-100 Toruń

 1. Elementem koniecznym dla przeprowadzenia rejestracji lub dla złożenia zamówienia na produkty jest podanie przez klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie zgody przez klienta na przetwarzanie jego danych osobowych podczas rejestracji lub składania zamówienia. Podanie danych osobowych, które zostały oznaczone jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji lub realizacji zamówienia produktu. Podanie danych osobowych, które nie zostały oznaczone jako obligatoryjne jest całkowicie dobrowolne. 
 • 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

     1.Event truck Sylwia Domańska zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Klientami.

 1.     Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
 2. a)    rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. b)    składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. c)    subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5.     W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje: adres e-mail, imię i nazwisko. Klient samodzielnie ustala hasło dostępu do swojego konta.
 6. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane: adres e-mail; dane adresowe: (kod pocztowy i miejscowość, ulica wraz z numerem domu/mieszkania, imię i nazwisko, numer telefonu.
 7.     W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o: firmę Przedsiębiorcy, numer NIP.
 8.     W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje następujące dane: adres e-mail, numer telefonu.

Podczas realizacji zamówienia dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • Przyjęcia i realizacji złożonego zamówienia – art.6 ust.1 lit b RODO;
 • Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym podatkowych i rachunkowych – art.6 ust. 1 lit.c RODO;
 • Ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu – art. 6 ust.1 lit.f RODO.
 1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie przez klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji lub składania zamówienia.
 2. Kupujący mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia, jak również do uzyskania pełnej informacji odnośnie zakresu przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się ze Sprzedawcą elektronicznie lub bezpośrednio.
 • 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?
 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Event Truck Sylwia Domańska przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. 
 2. Sprzedawca jako administrator danych osobowych może powierzyć innemu podmiotowi w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji zamówienia, a następnie przez okres związany z obowiązkiem przechowywania dokumentacji rachunkowej, czyli w ciągu sześciu lat od końca roku w którym zostało złożone zamówienie oraz przez okres w którym masz możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu zrealizowanego zamówienia. 
 4. W przypadku dostarczania towaru przez przewoźnika, dane osobowe kupującego są przekazane przewoźnikowi (kurierowi) w zakresie niezbędnym do dostarczania towaru. Gdy zapłata za zamówiony produkt jest dokonana przez Klienta z góry, jego dane są przekazane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji. Ilość oraz rodzaj przekazanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum. 
 5. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:
 6. a)    firmie kurierskiej InPost Sp. Z o.o., ul. Wielickia 28, 30-552 Kraków
 7. b)    firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadczącej usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomaty);
 8.     W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system dotpay.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Dotpay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-552), ul. Wielicka 72, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296790.
 9.     W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system BlueMedia, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590.
 10.     Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.
 11.     W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji Newslettera, Event Truck Sylwia Domańska będzie wysyłał wiadomości elektroniczne na jego adres e-mail, zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie.
 12.     W przypadku skierowania żądania Event Truck Sylwia Domańska udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 • 3 Mechanizm cookies, adres IP
 1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. 
 2. Kiedy klient zaakceptuje możliwość zbierania cookies, powierza nam następujące dane: adres IP, ilość wejść na stronę naszego sklepu, rodzaj przeglądarki, urządzenia i systemu operacyjnego.
 3. W tej sytuacji zbierane dane przetwarzane są w dwóch celach:
 4. A) statystycznych oraz analitycznych, a więc dla lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów oraz ogólnej optymalizacji naszego serwisu – art. 6 ust. 1 lit. F RODO
 5. B) oferowania klientom przez nas produktów i usług bezpośrednio w tym dobierania ich pod katem ich potrzeb czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f RODO)
 6. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 7. Dane klientów w tym przypadku będą przechowywane przez Administratora przez okres 5 lat od dnia ich zebrania lub do czasu wyrażenia przez klienta wobec przetwarzania we wskazanych powyżej celach.
 • 4 Prawa osób, których dane dotyczą
 1.     Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
 2. a)    Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Event Truck Sylwia Domańska.
 3. b)    Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
 4. c)    Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Event Truck Sylwia Domańska zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 5. d)    Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Event Truck Sylwia Domańska może świadczyć jedynie za zgodą.
 6.     Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
 7. a)    Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Event Truck Sylwia Domańska przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
 1.     Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
 2. a)    Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
 3. b)    Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
 4.     dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 5.     wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
 6.     wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
 7.     dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 1. c)    Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Event Truck Sylwia Domańska może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Event Truck Sylwia Domańska. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Event Truck Sylwia Domańska , czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
 2.     Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
 3. a)    Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Event Truck Sylwia Domańska nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
 4. b)    Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
 5.     gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Event Truck Sylwia Domańska ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 6.     gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
 7.     gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 8.     gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.
 9.     Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
 10. a)    Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
 11.     uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 12.     uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 13.     uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 14.     Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
 15. a)    Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.
 16.     Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
 17. a)    Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. 
 18.     W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Event Truck Sylwia Domańska spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Event Truck Sylwia Domańska nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 19.     Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 20.     Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

Koszyk

0

No products in the cart.